Skip to main content

Условия за използване на уебсайта

OMRON Healthcare Europe B.V. и нейните филиали в Европа, Близкия изток и Африка („ние“ или „OMRON“) бихме искали да Ви информираме с този документ (както и с документите, посочени в него) за условията, при които можете да използвате уебсайтовете на OMRON („Уебсайт“), без значение дали в качеството си на гост или като регистриран потребител. „Вие“ означава всяко лице, което използва уебсайта. Моля, прочетете внимателно настоящите условия за използване, преди да използвате уебсайта. С използването на уебсайта Вие показвате, че приемате тези условия за използване и се съгласявате да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези условия за използване, моля, не използвайте уебсайта.

Достъп до уебсайта

Достъпът до уебсайта е разрешен временно и си запазваме правото да оттеглим или променим без предизвестие услугата, която предоставяме на уебсайта (вижте по-долу). Не носим отговорност, ако поради някаква причина уебсайтът е недостъпен по което и да е време или за какъвто и да е срок.

Възможно е от време на време да ограничаваме достъпа до някои части на уебсайта, до целия уебсайт или за потребители, които са се регистрирали при нас.

Ако изберете или ако Ви е предоставен потребителски код за идентификация, парола или друга информация - част от нашите процедури за сигурност, следва да третирате тази информация като поверителна и не можете да я разкривате пред която и да било трета страна. Имаме правото по всяко време да деактивираме всеки код за идентификация на потребител или парола, независимо дали избрани от Вас или разпределени от нас, ако по наша преценка не сте спазили което и да е от тези условия за използване.

Права върху интелектуалната собственост

Ние сме притежателят или лицензополучателят на всички права върху интелектуалната собственост в този уебсайт, както и върху материалите, публикувани в него. Същите са защитени от закони за авторско право и договори, валидни в целия свят. Всички права са запазени.

Не трябва да използвате за търговски цели каквато и да е част от материалите в уебсайта без получаване на лиценз за това от нас или от нашите лицензодатели.

Можете да разпечатате едно копие и да изтегляте извадки от която(ито) и да е(са) страница(и) от нашия уебсайт единствено за Ваша собствена информация, и можете да привличате вниманието на други лица от Вашата организация към материали, публикувани на уебсайта.

Не можете да променяте по какъвто и да било начин хартиените или дигиталните копия на материали, които сте разпечатали или изтеглили, и не можете да използвате илюстрации, снимки, видео или аудио редове или графики отделно от придружаващия ги текст.

Винаги посочвайте, че автор на материалите, публикувани на уебсайта, сме ние (както и всички посочени сътрудници).

Надеждност на публикуваната информация

Материалите, публикувани на уебсайта, нямат за цел да са равнозначни на консултация, включително, но не само, медицинска консултация, или да се използват за надеждни диагностични цели. Следователно не носим отговорност и задължения, произлизащи от приемането на тези материали като надеждни.

Omron не е доставчик на медицински грижи и не предоставя медицински консултации. Уебсайтът не е предназначен да замества медицинско лечение или консултации, предоставени от обучен доставчик на медицински услуги.

Уебсайтът редовно се променя

Стремим се редовно да актуализираме уебсайта и можем да променяме съдържанието му по всяко време. Ако това е необходимо, е възможно да прекъснем достъпа до уебсайта или да го затворим за неопределен период от време. Във всеки един момент всеки материал, публикуван на уебсайта, може да бъде неактуален, като не носим задължението да актуализираме тези материали.

Нашите отговорности

Материалите, публикувани на уебсайта, се предоставят без каквито и да е условия и гаранции за точност. До степента, позволена от закона, ние, другите членове на нашата група компании и третите лица, свързани с нас, с настоящото изрично отхвърляме:

 • Всички обстоятелства, гаранции и други условия, налагани по какъвто и да било друг начин.

 • Каквато и да е отговорност за всякакви преки, косвени или последващи загуби или щети, понесени от потребителите във връзка с уебсайта или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на уебсайта, всякакви уебсайтове, свързани с него, и всякакви материали, публикувани на него, включително, но не само:

  • загуба на доходи или приходи;

  • загуба на търговска дейност;

  • загуба на ползи или договори;

  • загуба на очаквани икономии;

  • загуба на данни;

  • загуба на нематериални активи;

  • загуба на време за управление или работно време; и

  • нараняване или смърт, възникнали вследствие на непозволено увреждане (включително небрежност), нарушаване на договор или по друг начин, дори ако са предвидими.

Това не влияе на нашата отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимите закони.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и освобождавате Omron от отговорност по отношение на всяка отговорност, загуба, иск или разход, включително разумни адвокатски такси и разходи, свързани с извършено от Вас нарушение на настоящите условия за използване или самото използване на уебсайта от Ваша страна.

Информация за Вас и Вашите посещения в уебсайта

Обработваме информация за Вас съгласно нашата политика за поверителност и използване на бисквитки. С използването на уебсайта Вие се съгласявате с обработката на тази информация, и гарантирате, че данните, които ни предоставяте, са точни.

Обратна връзка

Всички данни, коментари или материали, които сте публикували или изпратили чрез уебсайта, включително данни за обратна връзка, като въпроси, коментари, предложения или подобни („Обратна връзка“), се считат за неповерителни и непатентовани. OMRON не поема каквото и да е задължение по отношение на този тип обратна връзка и може да възпроизвежда, използва, разкрива, показва, трансформира, изготвя дериватни версии и разпространява обратната връзка до други без ограничение.

Освен това, OMRON може да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в обратната връзка, за всякакви цели, включително, но не само, разработване, производство и маркетинг на продукти, включващи предоставеното чрез обратната връзка. Забранено е да публикувате или да предавате към или от уебсайта каквато и да е обратна връзка:

 • която е заплашителна, клеветническа, нецензурна, неподобаваща, противодържавна, обидна, порнографска, оскърбителна, подтикваща към расова омраза, дискриминираща, застрашителна, скандална, провокаторска, богохулствена, нарушаваща сигурността, нарушаваща поверителността или която може по какъвто и да причини раздразнение или неудобство;

 • за която не притежавате всички необходими лицензи и/или одобрения; или

 • която представлява или насърчава поведение, което може да се счита за престъпление, поражда гражданскоправна отговорност или по друг начин противоречи на законите или нарушава правата на трети страни, в Нидерландия или която и да било друга държава в света.

Вируси, хакерски действия или други нарушения

Не трябва да злоупотребявате с уебсайта, като съзнателно разпространявате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други зловредни или технологично вредни материали. Не трябва да правите опити за получаване на неправомощен достъп до уебсайта, сървъра, на който се съхранява уебсайтът или всеки сървър, компютър или база данни, свързани с уебсайта. Не трябва да атакувате уебсайта посредством, включително, но не само, атаки за отказ на услугите или разпределени атаки за отказ на услугите.

Не носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени от разпределена атака за отказ на услугите, вируси или други технологично вредни материали, които може да заразят Вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или други патентовани материали вследствие на използването на уебсайта от Ваша страна или изтеглянето на материали, публикувани в него или в други уебсайтове, свързани с него.

Връзка към уебсайта

Можете да създавате връзка към нашата начална страница при условие, че го правите по справедлив и законен, който не вреди на нашата репутация и не се възползва от нея, но не и да създавате връзка по начин, предполагащ каквато и да е форма на свързаност, одобрение или подкрепа от наша страна, ако такива не съществуват.

Не можете да създавате връзка от уебсайт, не когото не сте собственик.

Уебсайтът не може да бъде включван в който и да било друг сайт, както и не можете да създавате връзка към която и да било част от уебсайта, различна от началната страница. Запазваме си правото да оттегляме без уведомление разрешението за създаване на връзка.

Ако желаете да използвате материали, публикувани на уебсайта, по начин, различен от горепосочените, моля, изпратете запитване до Omron Healthcare Europe B.V., Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, Нидерландия

Връзка от уебсайта

Връзките в уебсайта към други сайтове и ресурси, предоставяни от трети лица, са само за Ваша информация. Не контролираме съдържанието на тези сайтове или ресурси и не поемаме никаква отговорност във връзка с тях или за възможни загуби и щети, възникнали при използването им от Ваша страна.

Промени в нашите условия за използване

По всяко време можем да ревизираме условията за използване, като изменим тази страница. От Вас се очаква периодично да проверявате тази страница, за да се информирате за всички направени промени. Някои от клаузите в тези условия за използване могат да бъдат отменени от клаузи или уведомления, публикувани на друго място в уебсайта.

Юрисдикция и приложимо законодателство

Тези условия за използване се уреждат от и тълкуват в съответствие със законодателството на Нидерландия. Спорове, възникнали във връзка с настоящите условия за използване, ще бъдат обект на изключителната юрисдикция на нидерландската съдебна система.

Контакти

Ако имате някакви въпроси относно материал, публикуван на уебсайта, или въпроси, коментари или запитвания относно тези условия за използване, свържете се с нас чрез обикновена поща на адрес: Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department, Scorpius 33, 2132LR, Hoofddorp, Нидерландия.

 

Благодарим Ви, че посетихте нашия уебсайт.

Изберете максимум 3 продукта.